Gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân is een gemeente in de provincie Friesland

Informatie

Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Aantal plaatsen 89

Zoeken binnen Súdwest-Fryslân

Zoek naar een postcode of straat binnen Súdwest-Fryslân:

Huishoudsamenstelling

Totale huishoudens 39935
Eenpersoons huishoudens 13990
Huishoudens met kinderen 13250
Huishoudens zonder kinderen 12695

Aantal inwoners van Súdwest-Fryslân

Aantal inwoners 89990
Personen in particulier huishouden 88375
Alleenstaande inwoners 13985
Ouder in eenouderhuishouden 2620
Partner in paar met kinderen 21275
Partner in paar geen kinderen 25125
Thuiswonend kind 24475
Overig lid huishouden 895
Persoon in institutioneel huishouden 1615

Aantal voertuigen in Súdwest-Fryslân

Totale wegvoeruigen 71316
Personenautos 44903
Bedrijfsvoertuigen 17148
Bestelautos 6698
Bussen 7
Motorfietsen 4264
Snorfietsen 2267
Brommobielen 173

Personen met migratieachtergrond in Súdwest-Fryslân

Totaal 8360
Afrikaanse achtergrond 1100
Amerikaanse achtergrond 975
Aziastische achtergrond 2685
Europese achtergrond (niet nederlands) 3535
Marrokaanse achtergrond 120

FAQ (Veelgestelde vragen)

Welke plaatsen liggen in de gemeente Súdwest-Fryslân?

De gemeente Súdwest-Fryslân telt 89 plaatsen. Dit zijn de plaatsen Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich.

Hoeveel inwoners heeft de gemeente Súdwest-Fryslân?

Súdwest-Fryslân heeft 89990 inwoners. Hiervan leven 88375 personen in een particulier huishouden. Er zijn 13985 personen leven alleen. 2620 personen wonen in een eenouderhuishouden. 21275 personen wonen samen en hebben kinderen. 25125 personen wonen samen zonder kinderen. Er zijn 24475 personen die thuiswonende kinderen zijn. 895 personen kunnen we niet plaatsen in bovenstaande categorieën. 1615 personen wonen in een institutioneel huishouden.

Wat is de huishoudsamenstelling in de gemeente Súdwest-Fryslân?

Súdwest-Fryslân telt 39935 huishoudens. Hiervan zijn 13990 een eenpersoons huishouden. 13250 van deze 39935 huishoudens hebben kinderen en 12695 huishoudens hebben geen kinderen in Súdwest-Fryslân

Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen er in de gemeente Súdwest-Fryslân?

In Súdwest-Fryslân wonen in totaal 8360 personen met een migratie achtergrond. Hiervan hebben 1100 personen een Afrikaanse achtergrond. 975 personen hebben een Amerikaanse achtergrond. 2685 personen hebben een Aziastische achtergrond. 3535 personen hebben een europese (Niet nederlandse) achtergrond. 120 personen hebben een Marrokaanse achtergrond.